Tiem dong khach can tho bot hoac CTN. Bao luong neu can.