Tiem o Albany Ga, Cần thợ bot ( everything cang tot) hay chan tay nuoc ,lam lau dai (co k/n hay kg k/n , ok , bao luong theo kn, tren an chia), vo chong Ok.Cho lam vui ve , Có chỗ ỡ cho thợ ỡ xa. Xin liên lạc: call or text: 229-395-7921(c), 2294208408(w)