The Nail Lounge Can nhìeu tho nail co kinh nghiem lam bot, sns, chan tay nuoc va son gel. Tièn thu nhap cao tip hau. Incomes tu $6000-$8000…Bao luong $6000 thang cho tho bot ..tho tay chan nước $5000 hon chia hay an chia tuy kha nang.Tip tu $50-80 mot ngay.. Co nhà cho tho o xa. Dung so ko co khach chi co ko co suc de lam.