Cần 1 thợ tay chân nước và 1 thợ biết làm bột dip , tiệm nằm trong downtown fishers , Indiana , 90% mỹ trắng ,tip cash only. Không khí vui vẻ , xin liên hệ thiện 317457527 hay DIỄM 3176742103