Tiệm đông khách, khu mỹ trắng, giá nail cao Cần nhiều thợ bột và tay chân nước có kinh nghiệm Bao lương hoặc ăn chia tuỳ ý