Bao lương $950 – $1100/6 ngày (hơn ăn chia). Giá cao. 100% Cash Tip. Tip cao. Khách sang.
Tiệm trong khu: Harkins theater, Retaurants district, Safeway, LA fitness…
Đảm bảo income cao và ổn định, không tranh giành, vui vẻ.