Tiệm nails ở Templeton, cali cần thợ nails có kinh nghiệm TCN, gel mani, bao luong $1000 tuần, tiệm sang, khách mỹ trắng tiền tip cao, chỗ làm thoải mái va chỗ ở sạch sẽ. Gọi Long 7148043458.