Cần thợ nails biết làm đầy đủ, có bằng Kansas. Có chỗ ở cho thợ ở xa.