Tiệm cần thêm thợ bột giỏi , chổ làm ổn định nghiêm túc. Bao lương quanh năm không phải theo mùa. Xin gọi 480-986-2770 xin cảm ơn.