Tiệm rộng rãi, sạch sẽ. Có 5 full time, 2 part time. Vù chuyển nghề nên cần sang lại.