Vì lý do gia đình cần sáng gấp tiệm nail vùng (Napes, FL) Giá nail cao (Basic pedi+mani $55) khu khách sang, tiệm rất đông khách…cơ họi tốt cho những ai muốn làm chủ.
Thật lòng xin gọi: 239-778-6021 “Serious buyers only”
Thank-you!