Cần bán tiệm Nails gap … khu 99% mỹ trắng vì lí do gia đình tiệm mới build đuoc 3 tháng 4 bàn 4 ghe tiệm giần costco và meijer tiệm rất phù họp cho gia đình 4 người giá Cả thuong lưong
Xin vui lòng lien lạc
Huong 810 206 7144
Business 810 522 5335
Address 8714 West grand river unit B
Brighton mi 48116