Tiệm NAILS lớn o San Antonio , TX tiệm Very good location,income cao , ai đủ tài chính mua tiệm , xin liên hệ Bella (210)777-3078