Cần sang gap tiêm nails vì muốn retire
, tiêm có 10 ghế , 8 bàn , 1 phòng wax . Phòng ăn . Incom 250/ năm tiêm sach đep thóán, bàn manicure kiễu bar , trong plazza lớn rent rẽ , phù hơp cho gia đình . Thât lòng xin goi 6307489981 ,