Tiệm mới rất đẹp và sang trọng đông khách nằm trong khu mỹ trắng, rộng 2500sf 21 bàn 18 ghế tiệm mới khai truong hiện tại đã có 10 thợ tương lai còn phát triển hơn nữa!!! Đây là Cơ hội rất tốt cho ai thực sự có khả năng. Xin liên lạc số 850-999-3898 . Thanks