Tiem 2300sf , Sang và đẹp o Boca Raton , Florida . 100%mỹ trắng , co income , tips rất là tốt . Khu vực có nhiều high end condo building up, sẽ có nhiều phát tuyển thêm . Vi lý do G/D va sức khoẻ , bán với giá 285k có thể thương lượng , great opportunity for serious injured buyer only. Xin lien lac. 561-989- 4819 please text Neu ban. Thank you.