tiệm mới sữa sang lại, gọn gàng sạch sẽ!!!! tiền rent thấp….. khu mỹ trắng , tips hậu!!
tiệm có 4 bồn pedicure, và 6 bàn nails! hoàn toàn mới
cần sang tiệm vì cần thời gian cho gia đình!!!
tiệm vào là làm ngay!!!!