tiệm nail ở gần HK 3 vì thiếu người trong coi cần sang, anh chị có nhu cầu xin liên lạc chị Ly 832-282-2311