On Hwy 280, Khu Mỹ trắng, giá cao, Xin liên lạc để biết chi tiết