Tiệm 8 bàn 8 ghế, khu Mỹ trắng, tips cao.
Vùng Tomball giáp Houston thu hút nhiều thợ nails.
Thu nhập 370k-400k/năm.
Chuyển đi tiểu bang khác ở nên cần sang tiệm.
Liên hệ Vinh: 832 705 1098