Cần sang gấp tiệm nail mới built được trên một năm ở vùng Oviedo, FL. Tiệm đẹp sang. Khu mỹ trắng. Có 10 bàn, 10 ghế, 2 phòng wax. Tiền rent luôn camp $3450 tháng. Vì lý đó gia đình cần sang gấp với giá dưới vốn built tiệm.

Xin liên lạc : Kim 407 406 3809
Tiệm cũng rất cần thợ. Full time/ part time ok.