Cần Sang Tiệm Nail ở Vùng Duluth-Suwannee, Khách Sang lịch sự, Tiệm có thu nhập cao, có thể cho coi Statement. Tiềng Rent thấp. Sang tiệm vì lý do có thêm con không co người trông coi.

Xin anh chi liên lac John,
(678)925-0239