Khu Cuming, tiệm sạch sẽ rộng rải, khách sang. Có lượng khách ổn định. Vui lòng gọi để biết thêm thông tin