Cần sang gấp tiệm khu my trang, gia cao, tip hậu, 6 ban, 6 ghê, rent+nước +cam $1k/thang. Lay lai vốn nhanh. Lien lạc 737 333 0765