Cần sang tiệm có 8 ghế 6 bàn , tiệm gần 61& lewis , income ổn định . Ai thật lòng muốn mua xin ll số : 918-850-8764 hoặc số tiệm ở dưới .