Tiệm nằm ngay trung tâm du lịch và ngay trường đại học nổi tiếng . Rất đông khách du lịch và học sinh đại học . Income 40 tới 55 mỗi tháng. Liên lạc 7049751959