Tiệm nail mới trên đường Barker Cypress. Tiệm bên cạnh nhà hàng Jinya. Mở có lượng khách ổn định vì không có thời gian trong coi tiệm nên cần sang lại.
Tiệm sáng trong, modern, 1,500 sqft, 14 ghế, 8 bàn, 1 phòng wax, và có wine bar. Tiệm có đầy đủ, đầy supply. Có booking appointment software, có loyalty program, và có website.

Giá bán $120K. Landlord cho một tháng free rent hoặc chia ra hàng tháng.
Xin gọi hoặc nhắn để biết thêm chi tiết.
Thank you.