Tiệm rộng 1800 sqf. 8 ghế pedi, 4 bàn, 2 phòng wax/facial. Có shower room cho spray tanning. Có setup sẵn để làm microblading/permanent makeup. 1 phòng riêng cho hair station (Hiện tại đang cho mướn $120/week). Rent tiệm là $3600/month. $3100/month nếu vẫn cho mướn hair station. 5 năm không tăng giá rent. Tiệm giá cao, khách rất hiền, nhiều khách hẹn nên income rất ổn định. Thật lòng xin liên lạc Sương 904-705-0735