Tiem hien tai ko ai trong coi.. can ban tiem hoac hung tiem Chung de trong coi. Khu my trang, gia cao tip cao. Gia ca co the thuong luong.