Tiệm mở lâu năm trong khu my trang Income ổn định, tiền tip cao. Mùa hè lương trung bình trên $5k/ tháng. Thợ hoà đồng không dành khách.