CÂN THỢ NAILS
HERBAL NAILS & SPA at ARROWHEAD LAKES, GLENDALE, AZ.
( MN Corner 75th Ave & LOOP 101)
Đang cần rất nhiều thợ BỘT & TAY CHÂN NƯỚC, WAX, FACIAL, EYELASH EXTENTION.
Xin liên hệ số Phone/Text: 480-500-8000. Hoặc 623-215-8441
Bao lương từ $800-$1200 Tùy theo khả năng.
Xin thành thật cảm ơn.
Website :http://herbalnailspa.com.
Thành thật cảm ơn.