Can nhiều tho biết lam tcn, sns, va Bọt. Tiem rất dong khách. Trung khu shopping lon. Tip hậu. Cho lam thoi mai. An chia hoặc bao lượng. Thật Long xin Lien lạc Cindy: 7703099834