Tiem Khu downtown Dallas, Cần thợ nam/nữ biết làm Pink & white, nexgen , tay chân nước ,bột . Cần thợ full time or part time cũng ok. Bao lương upto $800 -$1100 tuần .

Xin liên lạc: 4699748888 / 4693990223 gap Thy