Cần rất nhiều thợ Nails gấp. 2 tiệm ơ Saugus, lương rất cao. Trả w2 bao lương/chia hoạc lượng giờ ($18 and up/giờ). Có Health care