Tiệm vùng Pueblo, cần thợ bột bao lương $1000/tuần và thợ chân tay nước bao lương $800/tuần. Bao lương quanh năm, tiệm đóng cửa Chủ Nhật, có phòng riêng cho thợ ở xa. Xin liên lạc: 719-225-8481 720-320-5740