Tiệm khu cypress mỹ trắng giá cao, cần nhiều thợ bột và chân tay nước. Xin lien lac Angie 2817718087