an tho gap trong khu midtown Atlanta! Income và giá cao mà khong can Phai di xuyen bang!! Sns manicure $48! Fullset gel polish $43! Pedi $24, pedi gel $44! Gel mani $30! Cách cho trinh 20 phút Cách cho Hong Kong/jimmy carter 20 phút! Xin goi cho Andy 6783139777 Amy 9122460818