Cần mua tiệm nail vùng Buckhead, Decatur, Druid Hills, North Druid Hills, Midtown, Roswell, Sandy Spring. Tiệm ít nhất 2,500 sqf, tiệm không quá 2 tuổi. Xin liên lạc Henry (678)753-4109, Cường (678)404-2323