Tiệm đông khách ,ít thợ khu Mỹ trắng tip cao. Cần gấp thợ kinh nghiệm tay chân nước gel, Biết làm dipping powder càng tôt. Income hiên tai $900-$1100/tuân.