Cần gấp thợ nữ làm chân tay nước biết wax càng tốt . Bao lương quanh nam