Cần thợ nữ biết làm bột và tay chân nước , sns, waxing , tiệm giá cao,tip nhiều . Chỗ làm hoà đồng vui vẻ. Riêng chủ chỉ đi vòng vòng help thợ lấy tiền , ai thật lòng muốn hợp tác xin liên lạc liền . Cần người hợp tác làm việc lâu dài . Ai thật lòng xin liên lạc .julie:6787634980
Johny:6789798653