Cần gắp thợ nails bao lương sống
-Biết làm tất cả bao lương $850 tuần trên ăn chia…
-Tay chân nước $750-800 tuần.
Xin liên hệ gặp Hà 9048878289