Tiệm ở milwaukee bang wisconsin, cần gấp 1 thợ nữ hoặc nam khá về làm bột, dip kèm chân tay nước làm ko dưới tuần 1250-1500 cho 6 ngày, tiệm nghỉ cn. Khu down town Trắng 95% giá chân và nails cao làm mau lên lương.tips 100% tiền mặt ko dưới $450/ tuần. Mở cửa 9:30-7pm. Ngắn giờ tiền lương cao. Muốn được hợp tác với quy a chị chủ hoà đồng mong gặp được thợ hiền, liên lạc An 414-643-7790, 414-530-4339.