Tiệm cách bolsa 3 tiếng
Cần thợ làm đàng hoàng lâu dài
Có chổ ở
Vợ chồng càng tốt
Xin gọi Larry 714-616-9604