Cần gấp 1 thợ bột + 1 thợ tay chân nước bao lương 800 and up . Làm khu mỹ trắng , tips cao . Chỗ làm vui vẻ , thoáng ít mùi , có hệ thống chia turn . Xin gọi cho mình 904-432-6850
Tiệm trên đường cr 210