Cần gấp nhiều thợ nails, có kinh nghiệm.

Tiệm rất đông khách, income cao, tips cao, chủ vui vẻ và rất dễ chịu.

Xin liên lạc: Henry: 917.460.6666 (cell)
Địa chỉ tiệm: 1194 Forest Ave, Staten Island, NY 10310