Cần gấp 1 thợ bột + 1 thợ tay chân nước bao lương 800 -900 . Làm khu mỹ trắng , tips cao . Chỗ làm vui vẻ , thoáng ít mùi , có hệ thống chia turn .Tiệm làm nhiều dipping và gel nên k có mùi liquid Xin gọi cho mình 904-432-6850 Tiệm trên đường cr 210 st johns- st augustine. Cách avenues mall 15 phút