Tiệm đang cần thợ Nails biết làm các loại bột, bảo đảm lương cao. Bao lương $4000 tháng trở lên, làm hơn chia 6/4, bao quanh năm. Thợ nữ biết làm eyebrows và eyelashes bảo đảm lương trên $6000 tháng. Tiệm làm vui vẻ, thoải mái. Xin liên lạc: 404-610-2322