Cần gấp thơ nam ỏr nữ bit làm bôt chân tay nước… giá tiêm rất cao. Tiêm rất đông khách..