can gap tho nail nam hoac nu cung duoc income cao tiem dong khach luong tren 1,000 tuan